ClaasColoplastContinentalElectroluxMärklinMANOTTOPriceWaterhouseCoopersSIXTStarbucksZDF

Niederlande

finetext Übersetzungen GmbH - Übersetzung - Land Niederlande

Die Amtssprachen in den Niederlanden sind Niederländisch und Friesisch. In dem westeuropäischen Land, mit einer Gesamtfläche von 41.526 km², leben ca. 16,3 Millionen Einwohner. Alleine in der Hauptstadt Amsterdam leben über 743.068 Menschen.
Sollten Sie eine Übersetzung in die niederländische Sprache benötigen, rufen Sie uns gerne an, oder mailen Sie uns Ihre Anfrage zu.

Länderinformationen:

Ländername
Königreich der Niederlande (Koninkrijk der Nederlanden)

Klima
gemäßigtes Seeklima

Lage
Westeuropa

Landesfläche
41.528 qkm

Hauptstadt
Amsterdam: 743.000 (Stand 2006) Groß-Amsterdam: 1.514.050 (Stand 2006)

Bevölkerung
16.336.000, davon 699.351 Ausländer (228.141 aus EU-Mitgliedstaaten, 57.000 Deutsche)
Bevölkerungsdichte: 484 Einwohner/qkm
Bevölkerungszuwachs: 0,1% (totales Bevölkerungswachstum)

Landessprache
niederländisch (Verbreitung in %: 100)
friesisch

Religionen / Kirchen
Römisch-katholisch 30%
Protestantisch 21%
Muslimisch 6%andere:2,2%; ohne Bekenntnis 41%
jüdische Gemeinschaft in den Niederlanden: 41.000 – 45.000 Personen

Nationaltag
30. April = Königinnentag (Koninginnedag)

Unabhängigkeit
1581 nördlicher Teil der Niederlande unabhängig von Spanien
1648 Bestätigung Unabhängigkeit im Frieden von Münster und Osnabrück

Staats-/Regierungsform
Parlamentarische Monarchie

Nationalhymne:

1.) Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
2.) In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid' gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.
3.) Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht wil geven,
dat ik u helpen mag.
4.) Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.
5.) Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.
7.) Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.
8.) Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.
9.) Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.
10.) Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.
11.) Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.
12.) Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.
13.) Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.
14.) Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.
15.) Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

Deutsche Übersetzung

...liegt leider noch nicht vor.